Dyrektor-mgr Katarzyna Białas-Paluch

Doktorantka UMK w Toruniu, absolwentka UAM w Poznaniu (studia pierwszego i drugiego stopnia-Pedagogika elementarna i terapia pedagogiczna), studiów podyplomowych WSNHID w Poznaniu-Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią; w GSW Milenium ukończyła studia podyplomowe-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika; absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania-Menedżer w oświacie w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie-w latach 2006-2017 uczestniczyła w ponad 60 kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych; w latach 2012-2016 nauczyciel akademicki GSW Milenium oraz w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, obecnie Kierownik studiów podyplomowych dla nauczycieli w Collegium da Vinci-Oligofrenopedagogika; nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z ponad 10-letnim stażem zawodowym w placówkach oświatowych, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej; autorka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych: UMK w Toruniu czy APS w Warszawie m. in.: Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii integracji sensorycznej czy Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Exchange Communication System; organizatorka seminariów naukowych oraz założycielka koła naukowego Baby Start. 

Logopeda - mgr Natalia Ratajczak
Absolwentka studiów podyplomowych GSW Milenium w Gnieźnie-Logopedia; absolwentka studiów drugiego stopnia na UAM w Poznaniu-Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Doradztwo zawodowe i personalneukończyła studia licencjackie w GSW Milenium w Gnieźnie-Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną; w latach 2009-2017 uczestniczyła w kilkunastu szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych; logopeda, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. 

Dietetyk - mgr Zuzanna Łukaszewicz (Baraniak) 

https://instytut-mikroekologii.pl/konsultacje-2/

"Dietetyk Instytutu Mikroekologii w Poznaniu Psychodietetyk; absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku dietetyka. W trakcie studiów z psychodietetyki. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Na co dzień pracuje z pacjentami i zajmuje się układaniem diety eliminacyjno-rotacyjnej w Instytucie Mikroekologii. Szczególnie bliski jest jej temat pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi".


Nauczyciel przedszkolny / Terapeutka - mgr Julia Pilarska

Absolwentka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium -studia drugiego stopnia: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki; studia pierwszego stopnia: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną; studia drugiego stopnia: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach niepublicznych oraz ośrodku rehabilitacyjno - wypoczynkowym, gdzie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała m. in. w Pierwszej Niepublicznej Polsko- Angielskiej Szkole Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach jako nauczyciel wspomagający. Uczestniczyła w szkoleniach doskonalących warsztat pracy m. in.: Kurs KLANZA kreatywne prowadzenie grupy dziecięcej czy kurs z logorytmiki.  

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeutka - Paulina Depta

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia pierwszego stopnia). Obecnie kończy studia magisterskie w specjalizacji: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła kursy i szkolenia: Kinezjologia edukacyjna - Metoda Denninsona; Sztuka pisania. Jak uczyć dzieci techniki pisania w oparciu o ich naturalną aktywność rysunkową; posiada Certyfikat B2 z języka angielskiego. Ukończyła szkolenia: PECS - Picture Exchange Communication System - Poziom 1; VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii; Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż. Doświadczenie zawodowe: Pedagog specjalny/ nauczyciel w Przedszkolu Śpiewające Włóczykije w Borówcu, terapia indywidualna z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy im. bł. Sancji Szymkowiak w Poznaniu, Kolorowe Nutki Przedszkole nr 116 z oddziałami integracyjnymi oraz oddziałem specjalnym w Poznaniu, Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu. 

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeuta - mgr Monika Luhm

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki: pedagogika specjalna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz projektowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ukończyła kursy m. in.: terapia ręki I i II stopnia, terapia dzieci z autyzmem, kreatywna praca z dziećmi, podstawy jogi dla dzieci, kurs instruktorski masażu Shantala dla niemowląt oraz Body Touch, Metoda Dobrego Starty wg. Bogdanowicz, profilaktyka i diagnostyka FAS, kurs Baby Signs Migusie, Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkolenia z zakresu AIDS. Ukończyła ponadto szkolenie: PECS - Picture Exchange Communication System - Poziom 1. Pedagog specjalny/ nauczyciel przedszkolny/ terapeuta z ponad 10 letnim stażem pracy w placówkach oświatowych dla dzieci o typowym rozwoju jak i w placówkach integracyjnych. 

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeuta - mgr Sandra Małecka

Absolwentka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki (studia II stopnia) oraz - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (studia I stopnia); posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz profilaktyki logopedycznej, ponadto posiada kwalifikacje do: zajmowania stanowiska nauczyciela, pedagoga i wychowawcy w placówkach specjalnych oraz dla dzieci o typowym rozwoju, prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach; od ponad 5 lat zdobywa doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w fundacjach i w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym. 

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeuta - mgr Katarzyna Neć

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku: pedagogika, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia II stopnia); studia I stopnia na WSPIA w Poznaniu - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła szkolenia m. in.: Edukacja przez Ruch, Plan Daltoński, Warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I, II), posiada ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w placówkach oświatowych takich jak: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa a także MOPS. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością; posiada uprawnienia do projektowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę. Posiada kwalifikacje do prowadzenia długofalowych działań rewalidacyjno - wychowawczych stymulujących rozwój dziecka.  

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeuta - Agata Wieczorek

Absolwentka studiów pierwszego stopnia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną; posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach, kwalifikacje do zajmowania stanowiska opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, profilaktyki logopedycznej. Od kilku lat zdobywa doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z autyzmem, rozpoczynając od wolontariatu w kierunku stanowiska nauczyciela przedszkolnego/ terapeuty w placówce oświatowej dla dzieci z autyzmem. 

Nauczyciel przedszkolny/ Terapeuta/ Fizjoterapeuta - mgr Sonia Byczek

Ponad 8 letnie doświadczenie z dziećmi niepełnosprawnymi, na stanowisku nauczyciela, terapeuty i fizjoterapeuty w placówkach oświatowych czy ośrodku dziennej aktywności. Absolwentka: fizjoterapii, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz integracji sensorycznej. Ponad 10 szkoleń i kursów doskonalących m. in. z: terapii motoryki ręki dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i MPDz stopień I i II, kinesiotaping, autyzmu (diagnozy, terapii i badań), efektywnej pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, systemu językowo - migowego, metody dobrego starty czy sensoplastyki i INPP (Integracji Odruchów wg. Sally Goddard).